Osvobození srdce / LiBeraTinG the Heart – pro/for LGBT+

Datum / Čas

27/10/17 - 29/10/17
17:00 - 16:00

Místo

DanceLAB

Kategorie


See English below (or fill in the registration form here)

Milí přátelé,
dovolte, abych vás pozvala na seminář věnovaný lidem z LGBT komunity, do které patří i facilitátorka semináře Pradeepa, která se v této skupině rozhodla vytvořit prostor čistě pro LGBT+ lidi.

Všichni lidé se potřebují cítit přijímaní, v bezpečí a svobodní. Ale v naší komunitě je tato potřeba znásobena bolestí z toho, že jsme byli označeni za „jiné“ a někteří z nás tuto bolest stále cítí. Tato bolest nás může omezovat a blokovat v tom, abychom se v životě pustili do něčeho nového a neznámého, ale pokud se s ní dokážeme spojit, může být cestou k osobní transformaci a k radosti ze života. A je jen na nás, kterou cestou se vydáme.

Pokud nechcete být v exkluzivně LGBT skupině, můžete se zúčastnit skupiny Otevírání srdce, která je otevřena ÚPLNĚ VŠEM. Veškeré informace o plánovaných skupinách a o práci Pradeepy najdete na následujících odkazech:

http://www.pradeepa.cz/ – česky
http://www.pradeepa-mindfulliving.com/ – anglicky
http://www.pradeepa.gr/ – řecky
http://www.inner-rainbow.com/ – anglicky pro LGBT+ komunitu

Přihláška

Pro informace o skupině Osvobození srdce v ČR kontaktujte Sabu:
madronka@gmail.com
+420776746896

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Osvobození srdce

Cítíte, že ať děláte v životě cokoli, něco v něm pořád chybí?
Moderní lidé žijí intenzivně, s úzkostmi, osamělostí, nedostatkem komunikace, karierními cíli a bojem o přežití, s obrovskými mezerami mezi společenskými vrstvami, pohlavími a možnostmi života. To jsou některé z důvodů, proč se uzavíráme. Náš stres a rány, které nosíme, oklešťují touhy našich srdcí a úplně je odpojují od samotné podstaty našeho bytí a radosti ze života.
Přijďte na tento třídenní seminář, kde v naprosto chráněném a podpůrném prostředí dovolíme, aby se naše srdce ponořilo do své pravdy. Budeme mu věnovat čas a prostor, osvobodíme srdce od fyzického a emočního stresu.
Díky meditaci a vědomým technikám opětovného propojení, které nám umožní vrátit se zpět do kontaktu s naším tělem a našimi smysly, je možné změnit krajinu a otevřít srdce. Potom láska, radost, teplo, soucit, přijetí, porozumění, hravost, vášeň pro život, něha a mlčení … spolu s mnoha dalšími přirozenými vlastnostmi srdce připraví cestu pro nové zážitky, nové způsoby, jak žít náš život!
Než seminář skončí, objevíte nový nástroj, jak milovat sebe i ostatní; nový nástroj na podporu vašeho vnitřního hledání a vaší zkušenosti s každodenním životem; nový nástroj, který může přinést změnu ve vašem životě.

Cena:
Při platbě do do 27. září – 3.200 Kč
Od 28. září 4.200 Kč
Částku uhraďte prosím na účet 3210066888/6800.
Do poznámky napište svoje jméno.


Dear friends,
Let me invite you to a seminar dedicated to people from the LGBT community, the facilitaror of this group Pradeepa is also a member of. She has decided to create a space exclusively for LGBT + people in this group.

The vital need for acceptance, security and freedom concerns all people. In our community, this need is multiplied by the pain that we have experienced in the past for being labelled “different”, and some of us are still experiencing. This pain can keep us at a distance, tainting with suspicion anything new and “unknown” that could bring about positive changes in our life and making us hesitant to embrace it. That same pain, however, can become an anchor for internal transformation and enjoyment of life! It is our choice what path we follow.

If you do not want to be in an exclusive LGBT group, you can participate in Opening to the Heart group, which is open to EVERYONE. All information about planned groups and Pradeepa’s work can be found in the following links:

http://www.pradeepa.cz/ – Czech
http://www.pradeepa-mindfulliving.com/ – English
http://www.pradeepa.gr/ – Greek
http://www.inner-rainbow.com/ – English for LGBT + community

Application

For information about the LiBeraTinG the Heart Group in the Czech Republic contact Saba at:
madronka@gmail.com
+420776746896

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

LiBeraTinG the Heart

Do you feel that whatever you do in your life, something is always missing?
Modern humans live at an intensive pace, with anxieties, loneliness, lack of communication, goals of career and survival, and huge gaps between classes, genders and life options. These are some of the reasons why we close up. Our stress and the wounds we carry shrink our heart’s desires and cut them off from the very essence of our being and the joy of life.
Come to this 3-day workshop where, in an absolutely protected and supportive environment, we will allow our heart to dive into its truth. We will devote time and space, liberating the heart from the physical and emotional stress.
With meditation and conscious reconnection techniques that will enable us to get back in touch with our body and our senses, it is possible to change the landscape, and open up the heart. Then, love, joy, warmth, compassion, acceptance, understanding, playfulness, passion for life, sweetness and silence … along with so many other natural qualities of the heart, will pave the way for new experiences, new ways to live our life!
By the end of this workshop, you will have discovered a new tool to love both yourself and others; a new tool to support your inner search and your experience of daily life; a new tool that can bring change in your life.

Price:
Early Bird (until 27 September) 3.200 CZK
From 28 September onwards: 4.200 CZK
Please pay to the following account: 3210066888/6800.
IBAN: CZ2868000000003210066888
Write your name in the note.